Pohled na os parietale z vnější strany

Název termínu Vrstva
1 Tuber parietale; eminentia parietalis Vrstva 1
2 Linea temporalis inferior Vrstva 1
3 Linea temporalis superior Vrstva 1
4 Facies externa Vrstva 1
5 Angulus mastoideus Vrstva 1
6 Angulus sphenoidalis Vrstva 1
7 Angulus occipitalis Vrstva 1
8 Angulus frontalis Vrstva 1
9 Margo frontalis Vrstva 1
10 Margo sagittalis Vrstva 1
11 Margo squamosus Vrstva 1
12 Margo occipitalis Vrstva 1