Hrudní obratel pohled zezadu (Th5)

Název termínu Vrstva
1 Arcus vertebrae Vrstva 1
2 Processus articularis inferior; zygapophysis inferior Vrstva 1
3 Processus articularis superior; zygapophysis superior Vrstva 1
4 Processus transversus Vrstva 1
5 Processus spinosus Vrstva 1