Fossa pterygopalatina, pohled do hloubky

Název termínu Vrstva
1 Foramen sphenopalatinum Vrstva 1
2 Fissura orbitalis inferior Vrstva 1
3 Fossa pterygopalatina Vrstva 1
4 Tuber maxillae; eminentia maxillae Vrstva 1
5 Ala major Vrstva 1
6 Lamina lateralis Vrstva 1