Interaktivní dráhy CNS
Nalezeno záznamů:
0
Úvod

Ilustrace
Interaktivní
Schemata řezů mozkem a mozkovým kmenem

Ilustrace
Interaktivní
Tractus spino-thalamicus

Ilustrace
Interaktivní
Tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis

Ilustrace
Interaktivní
Tractus spino-reticularis

Ilustrace
Interaktivní
Dráha zadních provazců

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz- Topografie tractus spino-thalamicus

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz
Kvíz- Topografie dráhy zadních provazců

Ilustrace
Tractus cortico-spinalis

Ilustrace
Interaktivní
Tractus cortico-spinalis v MRI

Ilustrace
Interaktivní
Tractus rubro-spinalis

Ilustrace
Interaktivní
Tractus tecto-spinalis

Ilustrace
Interaktivní
Tractus vestibulo-spinalis

Ilustrace
Interaktivní
Tractus reticulo-spinalis

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz- Topografie tractus cortico-spinalis

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz
Vedení statické propriocepce v dráze zadních provazců

Ilustrace
Interaktivní
Vedení kinetické propriocepce - tr. spino-cerebellaris ventralis

Ilustrace
Interaktivní
Vedení kinetické propriocepce - tr. spino-cerebellaris dorsalis

Ilustrace
Interaktivní
Tr. spino-olivaris

Ilustrace
Interaktivní
Tr. vestibulo-cerebellaris directus

Ilustrace
Interaktivní
Tr. vestibulo-cerebellaris indirectus

Ilustrace
Interaktivní
Spoje neocerebella

Ilustrace
Interaktivní
Eferenty mozečku

Ilustrace
Interaktivní
Papezův kontrolní okruh

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz - receptory

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz
Kvíz - statická propriocepce

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz
Kvíz - tr. spino-cerebellaris ventralis

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz
Kvíz - tr. spino-cerebellaris dorsalis

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz
Kvíz - tr. spino-olivaris

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz
Kvíz - tr. vestibulo-cerebellares

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz
Kvíz - spoje neocerebella

Ilustrace
Interaktivní
Kvíz
Schéma zrakové dráhy

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Interaktivní
Sítnice

Mikroskopický snímek vrstev sítnice, barveno HE

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Žlutá skvrna

Žlutá skvrna s fovea centralis

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Chiasma opticum

Chiasma opticum a tractus opticus

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Tractus opticus

Tractus opticus a jeho terminace v corpus geniculatum laterale - ventrální pohled

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Corpus geniculatum laterale

Frontální řez v úrovni corpus geniculatum laterale

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Corpus geniculatum laterale

Mikroskopický řez přes corpus geniculatum laterale

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mesencephalon

Příčný mikroskopický řez mesencephalem - impregnace stříbrem

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mesencephlaon

Mikroskopický řez mesencephalem - Nisslovo barvení

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Stria Gennari

Mikroskopický řez zrakovou kůrou. Stria Gennari je pouhým okem viditelný proužek bílé hmoty uvnitř V1 rovnoběžný s jejím povrchem (masivní terminace genikulo-kortikální projekce do V1).

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Zraková dráha

Videodemonstrace zrakové dráhy

Video
Anatomie hlavy a krku
Chiasma opticum

Videodemonstrace n. opticus a chiasma opticum

Video
Anatomie hlavy a krku
Schéma sluchové dráhy

Sluchová dráha představuje 4 neuronální aferentní centripetální spoj s cílovým neuronem ve sluchové kůře temporálního laloku. Receptorem jsou vláskové buňky Cortiho orgánu uvnitř blanitého hlemýždě vnitřního ucha. U receptorů se větví dendrity bipolárních buněk ganglion cochleare (1.N). Axony bipolárních buněk vytvářejí sluchový nerv, který vede do kochleárních jader (2.N) v mozkovém kmeni. Z kochleárních jader jdou signály pomocí lemniscus lateralis do colliculus inferior (3.N) mesencephala. Po přepojení pokračují do corpus geniculatum mediale (4.N). Z něho vystupuje poslední úsek sluchové dráhy jako radiatio acustica (tractus geniculo-corticalis) do horní části lobus temporalis – gyri temporales transversi (primární sluchová kůra). Mezi základní neurony sluchové dráhy jsou vloženy další přepojovací (vmezeřené) neurony, které se seskupují do samostatných jader: nucleus olivaris, nucleus corporis trapezoidei a nucleus lemnisci lateralis.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Interaktivní
Hlemýžď - cochlea

Mikroskopický řez hlemýžděm - řez v ose modiolu, barveno hematoxylinem-eosinem. V každém závitu jsou tři prostory naplněné tekutinou - scala vestibuli, scala tympani a ductus cochlearis (scala media). Uvnitř ductus cochlearis se nachází Cortiho orgán se sluchovými mechanoreceptory – vláskovými buňkami. V lamina spiralis ossea je ganglion spirale cochleae - první neuron sluchové dráhy.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Cortiho orgán

Mikroskopický řez Cortiho orgánem. Receptory jsou vláskové buňky vnitřní (3500 v jedné řadě) a zevní (1500 ve třech řadách), které při pohybu endolymfy a protažení tzv. tip links (spojek mezi jednotlivými vlásky) uvolňují glutamát. Na jejich bazi jsou dendrity 1.N sluchové dráhy a axony tzv. kontrolního systému sluchové dráhy (eferentní spoje z ncl. olivaris, které mohou pomocí acetylcholinu a jiných mediátorů zesílit nebo potlačit šíření vzruchu na 1. synapsi sluchové dráhy)

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Meatus acusticus internus

Pohled na fundus meati acustici interni. Axony sluchového nervu běží z ganglion cochleare do dolní přední části fundus meati acustici interni (tractus spiralis foraminosus), kde se přidávají k vláknům nervus vestibularis. Vpředu nad crista transversa, prochází nervus facialis (n. VII), vpředu pod crista transversa nervus cochlearis (tractus spiralis foraminosus) a v zadních částech meatus acusticus internus nervus vestibularis (area vestibularis superior et inferior). Nervus facialis je od n. vestibularis oddělen tzv. Billovou hranou (Bill´s bar).

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Ganglion cochleare

Bipolární neurony ganglion cochleare v ose modiolu. Ganglion cochleare je uloženo v lamina spiralis ossea a obsahuje hlavně bipolární buňky (10% pseudounipolárních), které představují 1. N sluchové dráhy. Jejich dendrity se větví u basí vnitřních i zevních vláskových buněk společně s eferentními nervy kontrolních sluchových drah. Axony sluchového nervu běží z ganglion cochleare uvnitř modiolu (canales longitudinales modioli) do dolní přední části fundus meati acustici interni (tractus spiralis foraminosus), kde se přidávají k vláknům nervus vestibularis.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mozkový kmen

Mozkový kmen s odstupem n. vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis pokračuje z porus acusticus internus do trigonum pontocerebellare, kde vstupuje do mozkového kmene.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mozkový kmen

Pohled na dorsální plochu mozkového kmene. Area vestibularis je oblast v laterální části fossa rhomboidea, pod kterou jsou uložena vestibulární jádra (2. N vestibulární dráhy): ncl. vestibularis medialis (Schwalbeho), ncl. vestibularis lateralis (Deitersovo), ncl. vestibularis superior (Bechtěrevovo), et ncl. vestibularis inferior (Rollerovo). Z ncl. lateralis začíná vestibulo-spinální dráha pro aktivaci extensorů, zapojením se podobá mozečkovým jádrům. Ncl. medialis a superior jsou součástí vestibulární dráhy vedoucí do kůry do „horních 3 jader (M, L+S) přichází informace z cristae ampulares a jde přímo k jádrům okohybných nervů (tr. vestibulo-nuclearis) (zkříženě i nezkříženě)do“dolních tří jader (M, L +I) přichází informace z macula scculi + utriculi a jde přes PPRF (tr. vestibulo-reticularis) k jádrům okohybných nervů (jen nezkříženě).

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Prodloužená mícha

Mikroskopický průřez prodlouženou míchou v oblasti nuclei cochleares. Axony 2.N v ncl. cochlearis dorsalis běží bez přepojení pomocí lemniscus lateralis k druhostrannému colliculus inferior, a to buď dorsálně od corpus restiforme nebo ventrálně po spodinou IV. komory jako striae acusticae internae. Axony 2.N v ncl. cochlearis ventralis běží hlouběji do corpus trapezoideum, většinou se přepojují ve vmezeřených jádrech a nakonec stoupají jako lemniscus lateralis do druhostranného colliculus inferior.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Řez mesencephalem v úrovni colliculus inferior

Mikroskopický řez v oblasti mesencephalem v úrovni colliculus inferior, barvení dle Nissla

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Hemisféra z boku

Pohled z boku na hemisferu s vyznačením sluchových oblastí. Primární korová sluchová oblast area 41 (6), sekundární a asociační korové sluchové oblasti area 42 a 22 (7).

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Sluchová dráha - 1. neuron

Video znázorňující počátek sluchové dráhy

Anatomie hlavy a krku
Kmenová část sluchové dráhy

Kmenová složka sluchové dráhy

Video
Anatomie hlavy a krku
Sluchová dráha - celkový popis

Videodemonstrace sluchové dráhy

Video
Anatomie hlavy a krku
Corpus geniculatum mediale

Pohled na bok mozkového kmene a corpora geniculata. Z colliculus inferior pokračují axony 3. N sluchové dráhy v brachium colliculi inferioris do corpus geniculatum mediale pod pulvinar thalami.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Schéma vestibulární dráhy

Schéma zapojení neuronů vestibulární dráhy. Vestibulární dráha je tříneuronová aferentní, centripetální dráha mířící do dolní části parietálního laloku. Receptory jsou vláskové buňky blanitého labyrintu – v macula sacculi, macula utriculi a cristae ampulares.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Interaktivní
Crista ampullaris

Receptory úhlového zrychlení - vláskové buňky - tvoří cristae ampulares v rozšířených částech polokruhovitých kanálků.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Maculla utriculi

Nahromadění smyslových buněk ve vestibulu v macula sacculi et utriculi vestibula představují receptory lineárního zrychlení.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Polokruhovité kanálky

Vypreparované polokruhovité kanálky v os temporale

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mozkový kmen

Pohled na dorsální plochu mozkového kmene. Area vestibularis je oblast v laterální části fossa rhomboidea, pod kterou jsou uložena vestibulární jádra (2. N vestibulární dráhy): ncl. vestibularis medialis (Schwalbeho), ncl. vestibularis lateralis (Deitersovo), ncl. vestibularis superior (Bechtěrevovo), et ncl. vestibularis inferior (Rollerovo). Z ncl. lateralis začíná vestibulo-spinální dráha pro aktivaci extensorů, zapojením se podobá mozečkovým jádrům. Ncl. medialis a superior jsou součástí vestibulární dráhy vedoucí do kůry do „horních 3 jader (M, L+S) přichází informace z cristae ampulares a jde přímo k jádrům okohybných nervů (tr. vestibulo-nuclearis) (zkříženě i nezkříženě)do“dolních tří jader (M, L +I) přichází informace z macula scculi + utriculi a jde přes PPRF (tr. vestibulo-reticularis) k jádrům okohybných nervů (jen nezkříženě).

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mozkový kmen

Mozkový kmen s odstupem n. vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis pokračuje z porus acusticus internus do trigonum pontocerebellare, kde vstupuje do mozkového kmene.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Prodloužená mícha

Mikroskopický průřez prodlouženou míchou v oblasti nuclei cochleares. Axony 2.N v ncl. cochlearis dorsalis běží bez přepojení pomocí lemniscus lateralis k druhostrannému colliculus inferior, a to buď dorsálně od corpus restiforme nebo ventrálně po spodinou IV. komory jako striae acusticae internae. Axony 2.N v ncl. cochlearis ventralis běží hlouběji do corpus trapezoideum, většinou se přepojují ve vmezeřených jádrech a nakonec stoupají jako lemniscus lateralis do druhostranného colliculus inferior.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mozeček

Pohled na mozeček zpředu. Do vývojově nejstarší části mozečku(nodulus, flocculus a uvula) přicházejí vlákna vestibulárního nervu (tr. vestibulo-cerebellaris directus) a axony ze všech vestibulárních jader (tractus vestibulo-cerebellaris indirectus). Mozeček naopak vysílá spoje přes nucleus fastigii prostřednictvím fasciculus uncinatus do vestibulárních jader. Přímo z nejstarší mozečkové kůry běží do vestibulárních jader tr. flocculo-vestibularis a nodulo-vestibularis.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Thalamus

Mikroskopický řez thalamem, frontální řez, Nisslovo barvení. 3. neuron vestibulární dráhy se nachází ve ventrálních jádrech thalamu.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Vestibulární dráha - 1. neuron

Videodemonstrace

Video
Anatomie hlavy a krku
Vestibulární dráha - celkový přehled

Videodemonstrace vestibulární dráhy - kompletní přehled

Video
Anatomie hlavy a krku
Čichová dráha

Chemická, dvouneuronová, aferentní centripetální dráha končící v paleokortexu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Interaktivní
1. neuron čichové dráhy obrázek - čichový epitel

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Lamina cribrosa ossis ethmoidalis

Axony 1. N čichové dráhy – fila olfactoria procházejí přes lamina cribrosa ossis ethmoidalis do přední jámy lebeční. Tam vstupují do bulbus olfactorius.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Čichová dráha - 1. video

Video demonstrující průběh dráhy.

Video
Anatomie hlavy a krku
Pohled na ventrální plochu mozku

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Čichová dráha - celkový popis

Video
Anatomie hlavy a krku
Chuťová dráha - schéma

Schéma chuťové dráhy. Chuťová dráha je chemická tříneuronová aferentní centripetální dráha s cílovým neuronem v inzule, frontálním operculu a operkulární části parietální kůry v dolní části gyrus postcentralis.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Interaktivní
Chuťový pohárek

Mikroskopický snímek chuťového pohárku Povrch jazyka s třemi chuťovými pohárky (caliculi gustatorii) – chuťové chemoreceptory. Kolem jejich buněk se větví dendrity prvního neuronu chuťové dráhy. Receptor (chemoreceptor) představují buňky chuťového pohárku – celkem asi 40-100 buněk. Rozlišují se 4 typy – I typ – fce glie, II typ – receptory spřažené s G-proteinem – sladké, hořké, slané, umami, III typ - receptory bez G proteinu tzv.presynaptické buňky – kyselé, IV typ – basální buňky – progenitory. Na apikálním konci buněk jsou mikrovilli – míří k chuťovému póru, který obsahuje na proteiny bohatou tekutinu. Buňky pohárku žijí 2 týdny a obnovují se z basálních buněk. Po podráždění se tvoří ATP, která pronikne mezi buňkami přes tight junctions, přes které se aktivují buňky III. typu. Ty vylučují na synapsi serotonin a noradrenalin. U base pohárků se větví dendrity 1. neuronů, každý k několika pohárkům. Každý pohárek má více dendritů.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Jazyk

Dorsální plocha jazyka. Pohárky jsou na houbovitých (1-2), hrazených (8-12) a listovitých papilách (5). Do hrazených a listovitých papil ústí Ebnerovy serózní žlázky, jejichž sekrece je řízena z kmene a ovlivněna chuťovými stimuly.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Medulla oblongata

Mikroskopický řez prodlouženou míchou s tractus solitarius, Nisslovo barvení

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Chuťová dráha - video

Videodemonstrace průběhu a terminace chuťové dráhy

Video
Anatomie hlavy a krku