Trachea a její vztah k bronchům, cévám a nervům

Ilustrace syntopických vztahů trachey k velkým cévám, bronchům a nervům mediastina.

Název termínu Vrstva
1 Lig. arteriosum (ductus arteriosus [[Botalli]]) Vrstva 1
2 Lig. cricothyroideum medianum Vrstva 1
3 Cartilago thyroidea Vrstva 1
4 Cartilago cricoidea Vrstva 1
5 Bronchus lobaris inferior dexter Vrstva 1
6 Bronchus lobaris medius Vrstva 1
7 Bronchus principalis sinister Vrstva 1
8 Bronchus lobaris superior dexter Vrstva 1
9 Arteria pulmonalis dextra Vrstva 1
10 Arteria pulmonalis sinistra Vrstva 1
11 Truncus pulmonalis Vrstva 1
12 Truncus brachiocephalicus Vrstva 1
13 Vena azygos Vrstva 1
14 Arteria thoracica interna Vrstva 1
15 Arteria subclavia Vrstva 1
16 Arteria subclavia Vrstva 1
17 Arteria carotis communis Vrstva 1
18 Arteria carotis communis Vrstva 1
19 Pars descendens aortae; aorta descendens Vrstva 1
20 Pars ascendens aortae; aorta ascendens Vrstva 1
21 Arcus aortae Vrstva 1
22 Oesophagus Vrstva 1
23 Oesophagus Vrstva 1
24 Costa prima [I] Vrstva 1
25 N. laryngeus recurrens Vrstva 1
26 N. laryngeus recurrens Vrstva 1
27 Truncus vagalis posterior Vrstva 1
28 Truncus vagalis anterior Vrstva 1
29 Nervus vagus [x] Vrstva 1
30 Nervus vagus [x] Vrstva 1