Oesophagus a jeho synopie

Ilustrace jícnu a jeho vztahů k orgánům krku, mediastina a břišní dutiny.

Název termínu Vrstva
1 A. hepatica communis Vrstva 1
2 A. splenica; a. lienalis Vrstva 1
3 A. gastrica sinistra Vrstva 1
4 Arteria subclavia Vrstva 1
5 Arteria carotis communis Vrstva 1
6 Truncus brachiocephalicus Vrstva 1
7 Nervus vagus [x] Vrstva 1
8 Nervus vagus [x] Vrstva 1
9 Nervus vagus [x] Vrstva 1
10 N. laryngeus recurrens Vrstva 1
11 N. laryngeus recurrens Vrstva 1
12 Vena azygos Vrstva 1
13 Duodenum Vrstva 1
14 Pylorus Vrstva 1
15 Pancreas Vrstva 1
16 Pars abdominalis aortae; aorta abdominalis Vrstva 1
17 Pars thoracica aortae; aorta thoracica Vrstva 1
18 Fundus gastricus Vrstva 1
19 Corpus gastricum Vrstva 1
20 Vena cava inferior Vrstva 1
21 Truncus coeliacus Vrstva 1
22 Costa prima [I] Vrstva 1
23 Arteria pulmonalis dextra Vrstva 1
24 Arteria pulmonalis sinistra Vrstva 1
25 Bronchus principalis dexter Vrstva 1
26 Bronchus principalis sinister Vrstva 1
27 Cartilago cricoidea Vrstva 1
28 Diaphragma Vrstva 1
29 Pars abdominalis Vrstva 1
30 Oesophagus Vrstva 1
31 Pars thoracica Vrstva 1
32 Pars thoracica Vrstva 1
33 Trachea Vrstva 1